Algemene voorwaarden voor Anders-online

Anders-online is onderdeel van Spirit by Janine: eigenaar Janine Kruf (Reiki en Coaching) en handelend onder: Spiritbyjanine.nl en Spiritacademie.nl en Healingday.nl.

Artikel 1 Definities 

 • Anders-online: als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71503145 en handelend onder: Anders-online.nl
  Btw-identificatienummer: NL001733574B66.
 • Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Anders-online (in de ruimste zin) worden verricht.
 • Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Anders-online verlenen van Diensten aan Opdrachtgever.
 • Producten: De producten die Anders-online op basis van een Overeenkomst levert.
 • Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.
 • Datalek: Een inbreuk in verband met Persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
 • Partij(en): Anders-online en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Anders-online een aanbieding doet tot het verrichten van diensten en/of wie met Anders-online een overeenkomst aangaat.

Contactgegevens:

Bezoek en postadres:  Warwickstraat 2f Steenbergen 4651 SX.
E-mail: info@Anders-online.nl
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag (van 10.00 tot 17.00).

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
 2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door Anders-online uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Anders-online van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
 1. In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 2. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen 

 1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
 2. Een door Anders-online aan Opdrachtgever verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anders-online niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst en herroepingsplicht Consumenten

 1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Opdrachtgever (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod.
 2. Een Consument kan een tot stand gekomen Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na sluiting kosteloos herroepen. Dit recht geldt niet voor op verzoek binnen deze periode geleverde diensten en voor de registratie van domeinnamen. De Consument doet uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.

 

Artikel 5 Wijziging Overeenkomst en Voorwaarden

 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Anders-online. Anders-online is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Anders-online is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.
 2. Anders-online behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Anders-online of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 3. Indien de Overeenkomst bestaat uit een abonnement op een Dienst van Anders-online dan kan deze door de Opdrachtgever op ieder gewenst moment worden gewijzigd. Anders-online kan voor de wijziging van het product en/of pakket kosten in rekening brengen. Indien op de Overeenkomst actievoorwaarden van toepassing zijn die strijdig zijn met hetgeen is bepaald in dit artikel, prevaleren de actievoorwaarden.

 

Artikel 6: De uitvoering van de werkzaamheden

A. Algemeen

 1. Anders-Online zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.
 2. Anders-online zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Anders-online vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 3. Anders-online is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 4. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Anders-online is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 5. Anders-online behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 6. Indien Anders-online op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Anders-online vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Anders-online.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 8. Anders-online is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Anders-online zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 9. Anders-online spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Anders-online.

B. Ontwerpen en bouwen van een website

 1. Opdrachtgever staat er voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
 2. Anders-online heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Anders-online voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Anders-online zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
 4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Anders-online zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Anders-online voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Anders-online kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Anders-online daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Anders-online heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Anders-online verstrekte bronmaterialen.
 7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Anders-online te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 8. Anders-online zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

C. Onderhoud aan een website

 1. Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen, zorgt Anders-online dat alle updates van de plug-ins wekelijks worden uitgevoerd.
 2. Anders-online biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.
 3. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Anders-online. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plug-ins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Anders-online dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
 4. Anders-online is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Anders-online is gerechtigd bepaalde updates of plug-ins niet te installeren als naar het oordeel van Anders-online dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 5. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 6. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Anders-online deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Anders-online voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Anders-online deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
 7. Anders-online zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Anders-online een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Anders-online dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Anders-online deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Anders-online. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Anders-online tegen geldend uurtarief.

D. Webhosting

 1. De hosting die Anders-online biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen.
 2. Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is Anders-online gerechtigd opdrachtgever daarvoor te factureren.
 3. De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door Anders-online. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal Anders-online het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.
 4. Anders-online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Anders-online geen invloed kan uitoefenen.
 5. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
 6. Anders-online kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
 7. Als Anders-online werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.
 8. Anders-online kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient Anders-online wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
 9. Anders-online heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoekplicht ter voorkoming van storingen.
 10. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. Anders-online is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
 11. Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. Anders-online zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

E. Domeinnamen

 1. Indien domeinnaamregistratie als Dienst is afgenomen, zal Anders-online bemiddelen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever dient bij registratie akkoord te gaan met de dan geldende voorwaarden van deze instelling(en). Deze kunnen omvatten een toestemming tot publicatie van persoonsgegevens van Opdrachtgever. Anders-online mag deze voorwaarden handhaven jegens Opdrachtgever alsof zij zelf de uitgevende instantie is.
 3. Anders-online is nimmer aansprakelijk voor verlies, intrekking of opheffing van een domeinnaam, behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid bij de directie van Anders-online.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze van domeinnamen. Geen restitutie vindt plaats in geval van fouten door de Opdrachtgever. Anders-online zal echter trachten een registratie te corrigeren zolang dit nog kosteloos mogelijk is bij de uitgevende instantie.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart en houdt Anders-online schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Anders-online voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door Anders-online is geregistreerd.
 2. Anders-online kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

F. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verplicht zich om Anders-online tijdig te voorzien van alle informatie c.q. materiaal welke Anders-online behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen, levert de opdrachtgever aan Anders-online alle teksten die gebruikt moeten worden digitaal aan als platte tekst. Tevens levert zij alle benodigde afbeeldingen digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de opdracht. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze tenminste met even zoveel dagen als de opdrachtgever in verzuim is op grond van dit artikellid.
 3. Indien Anders-online buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan Anders-online, kosteloos, ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de opdrachtgever verlangen dat Anders-online de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever retourneert.
 4. De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Anders-online bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in.
 5. Anders-online mag de opdracht van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

G. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Anders-online is in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen de opdrachtgever en de andere tussenkomende partijen of gebruikers. Anders-online komt ook niet tussen bij de relaties van de opdrachtgever en zijn website host. Indien om een of andere reden de opdrachtgever niet meer over zijn website beschikt of indien Anders-online eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de opdrachtgever, dan zal dat de opdrachtgever niet vrijstellen van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.
 2. Als blijkt dat de opdrachtgever in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft kan deze laatste Anders-online niet verantwoordelijk stellen voor haar verplichtingen die daaruit voortvloeien. Anders-online kan zonder kennisgeving gebruik maken van haar opschortingsrecht, waarbij dat de opdrachtgever niet vrijstelt van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijks te betalen bijdragen.
 3. Anders-online is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies, enz.
 4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever, Anders-online derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van Anders-online.
 5. De aansprakelijkheid van Anders-online zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
 6. Anders-online is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Anders-online geen invloed kan uitoefenen.
 7. Anders-online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. In geval van overmacht is Anders-online gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht is.
 9. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Anders-online kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in redelijkheid niet van Anders-online kan worden gevergd.

 

Artikel 7 Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.
 2. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij Wederpartij uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de lopende termijn de Overeenkomst Schriftelijk opzegt. Voor Consumenten geldt dat de Overeenkomst na afloop van de overeengekomen termijn per maand opzegbaar is, tenzij andere afspraken worden gemaakt.
 3. Anders-online heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
  (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd;
  (b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 4. Anders-online is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Anders-online niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
 5. In geval van overmacht is Anders-online gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. Anders-online is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

 

Artikel 8 (Op)levertijd

 1. De door Anders-online in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
 2. De door Anders-online opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Anders-online en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
 3. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Anders-online ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – inclusief BTW en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook, en exclusief administratiekosten en andere bijkomende kosten.
 2. Anders-online is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de prijzen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website en medegedeeld aan de Wederpartij. Wanneer de Wederpartij het niet eens is met deze wijzigingen, kan hij de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan opzeggen. Dat kan uitsluitend tot de datum waarop de prijswijziging ingaat. Prijswijzigingen gelden niet indien deze binnen drie maanden na totstandkoming van de eerste Overeenkomst worden ingevoerd.
 3. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Anders-online aan te geven wijze.
 4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.
 5. Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Anders-online te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Als betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, met dien verstande dat bij de bepaling van de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bij een Consument wordt aangesloten bij de Wet Incassokosten en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en dat bij een Wederpartij die handelt in uitoefening van een beroep op bedrijf de buitengerechtelijke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-. Anders-online is onverminderd het voorgaande bevoegd om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in dit artikel, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
 7. Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
 8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Anders-online op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Anders-online jegens Wederpartij.
 9. Anders-online is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Anders-online aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Iedere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.
 3. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.
 4. De verrichte Diensten en geleverde Producten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Anders-online binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 10 dagen na (op)levering) door Wederpartij worden gecontroleerd. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Anders-online, dan wordt geacht dat de verrichte Diensten of geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
 5. Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan verrichte Diensten en geleverde Producten moeten binnen tien (10) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan Anders-online worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de verrichte Diensten of geleverde Producten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

Artikel 11 Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Anders-online gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Anders-online zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Anders-online niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Anders-online en Wederpartij berusten bij Anders-online. Indien voormelde rechten niet bij Anders-online berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek

Artikel 13 Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Overeenkomst, het daaraan gekoppelde account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Anders-online hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is de Wederpartij toegestaan derden beheers-, onderhouds- en dergelijke werkzaamheden te laten verrichten, waarbij de Wederpartij aansprakelijk is voor doen en laten van deze derden.
 2. Anders-online is te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan derden.

 

Artikel 14 AVG / Privacy

 1. In het kader van de Diensten verwerkt Anders-online persoonsgegevens van Wederpartij. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
  (a) uitvoering te geven aan de Overeenkomst of pre-contractuele maatregelen te nemen;
  (b) klanten te informeren over producten en diensten van Anders-online;
  (c) marktonderzoek en analyse te verrichten om de dienstverlening van Anders-online te verbeteren;
  (d) aanvragen tot domeinnaamregistraties door te geven aan registrerende instanties.
 2. Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult Anders-online een bemiddelende rol. Dergelijke aanvragen zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Ter uitvoering van de aanvraag zal Anders-online voor zover noodzakelijk in het kader van de aanvraag Persoonsgegevens verstrekken aan deze instanties.
 3. Het volledige en actuele privacy statement van Anders-online kan online geraadpleegd worden op http://www.Anders-online.nl/privacy.
  Wederpartij erkent dat Anders-online als hostingprovider een zelfstandige bewaarplicht heeft met betrekking tot verkeers- en locatiegegevens op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens
 4. Voor zover Anders-online kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG en alleen met betrekking tot die specifieke verwerkingen komen partijen een verwerkersovereenkomst overeen. Deze verwerkersovereenkomst is bijgevoegd in het Addendum.

 

Addendum bij voorwaarden Anders-online

Anders-online kan bij of in verband met de uitvoering van de Diensten Persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van de AVG wordt de Wederpartij in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Anders-online als Verwerker. Dit Addendum bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Anders-online Dit Addendum maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Anders-online. In dit addendum worden dezelfde definities gebruikt als in de algemene voorwaarden. Dit Addendum is alleen van toepassing wanneer en voor zover Anders-online kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG.

 

1. Verplichtingen

Anders-online verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Anders-online gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform de AVG en conform de schriftelijke instructies van de Wederpartij. Wederpartij zal alleen rechtmatig verkregen Persoonsgegevens Verwerken. Wederpartij vrijwaart Anders-online voor eventuele vorderingen of schade van derden in relatie tot de onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij.

2. Beveiliging

Anders-online treft passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Met deze maatregelen spant Anders-online zich in om, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau te bieden gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

3. Datalekken

Anders-online zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, de Wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

 1. het Datalek;
 2. de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
 3. wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
 4. het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het Datalek zijn betrokken;
 5. het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens), en
 6. de technische maatregelen die door Anders-online zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

Anders-online verstrekt op verzoek van Wederpartij nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor de Wederpartij om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. De Wederpartij is verplicht om Anders-online actief bij te staan ingeval sprake is van een Datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Anders-online aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de AVG dan wel de Telecomwet.

4. Bijstand verlenen

Anders-online verleent bijstand aan Wederpartij om aan haar verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Anders-online hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat Wederpartij Anders-online daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die Wederpartij nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door Wederpartij aangegeven Persoonsgegevens, voor zover Wederpartij geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Anders-online.

5. Back-up van de Persoonsgegevens

Anders-online maakt minimaal 1 keer per dag een reservekopie van alle Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

Anders-online verplicht zich tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Anders-online garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

7 Controle

Anders-online stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit Addendum neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wederpartij heeft het recht om bij Anders-online eenmaal per jaar een audit uit te laten voeren ter controle van de verplichtingen van Wederpartij op basis van dit Addendum, wanneer Wederpartij redelijkerwijs een vermoeden heeft dat Anders-online haar verplichtingen voortvloeiend uit dit Addendum niet nakomt. Anders-online zal Wederpartij binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de belangen van Anders-online, de mogelijkheid tot een audit bieden. De kosten van een dergelijke audit komen voor rekening van Wederpartij.

8. Duur en Beëindiging

De verplichtingen van Anders-online uit hoofde van dit Addendum duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Anders-online nog toegang heeft tot Persoonsgegevens van de Wederpartij of aan haar gelieerde partijen. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de Wederpartij de Persoonsgegevens zelf digitaal exporteren. Wederpartij kan er ook voor kiezen dat niet te doen in welk geval uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst Anders-online de aan haar verstrekte Persoonsgegevens zal vernietigen. Anders-online kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de Wederpartij de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.